Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING DUTCH CLEAN TECH OBLIGATIES

Dutch Clean Tech Holding B.V. (hierna: ‘Dutch Clean Tech’) verwerkt bij het aanbieden en uitgeven van obligaties persoonsgegevens. De collectieve belangen van de obligatiehouders worden behartigd door de onafhankelijke Stichting Dutch Clean Tech II (hierna: ‘de Stichting’). Ook de Stichting verwerkt bij de uitvoering van haar taak persoonsgegevens.

Zowel Dutch Clean Tech als de Stichting hechten belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. In de privacyverklaring zal waar nodig onderscheid worden gemaakt tussen Dutch Clean Tech en de Stichting.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende
privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

DUTCH CLEAN TECH

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
In het kader van het aanbieden en uitgeven van obligaties verzamelt en verwerkt Dutch Clean Tech de volgende persoonsgegevens van u:

 • uw NAW-gegevens;
 • uw geboortedatum;
 • uw e-mailadres;
 • de aan u toegewezen obligatienummers;
 • bank- en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Dutch Clean Tech verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, geboortedatum, adresgegevens en e-mailadres worden verwerkt om uitvoering te geven aan de met u te sluiten of gesloten overeenkomst, onder meer voor de inschrijving in het register van obligatiehouders;
 • uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om te communiceren over de obligaties en om uitnodigingen voor vergaderingen van obligatiehouders toe te zenden;
 • uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen via het contactformulier op de website of de gestelde vragen per e-mail;
 • de aan u toegewezen obligatienummers worden gebruikt om uw obligaties te identificeren en te laten registreren door de Stichting;
 • uw bank- en betaalgegevens worden gebruikt om de aan u toekomende rente aan u te betalen alsmede om de obligatielening af te lossen.

STICHTING

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • uw NAW-gegevens;
 • uw e-mailadres;
 • de aan u toegewezen obligatienummers;
 • bank- en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
De Stichting verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • uw NAW-gegevens, geboortedatum, en e-mailadres worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening, te weten de collectieve belangenbehartiging van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening, een en ander zoals blijkt uit de obligatievoorwaarden;
 • de aan u toegewezen obligatienummers worden gebruikt om uw obligaties te
  registreren in het register van obligatiehouders;
 • uw betaalgegevens voor het geval de Stichting na uitoefening van de zekerheden de opbrengst daarvan aan u wil doorbetalen voor zover zij daartoe verplicht is.

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dutch Clean Tech en de Stichting baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de navolgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals volgt uit uw inschrijving en de obligatievoorwaarden;
 • als er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld onze wettelijke bewaarplicht van de administratie.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Dutch Clean Tech of de Stichting u hiervan op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Dutch Clean Tech zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, met uitzondering van de Stichting. De Stichting zal enkel de persoonsgegevens ontvangen die noodzakelijk zijn voor de belangenbehartiging van de obligatiehouders.

Uw persoonsgegevens worden door Dutch Clean Tech of de Stichting daarnaast enkel gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden.

Hoe slaan wij uw persoonsgegevens op?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zodra het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze verwijderd. Zolang u obligatiehouder bent van Dutch Clean Tech, worden uw persoonsgegevens bewaard. Na terugbetaling van de obligatielening, inclusief rentes, worden uw persoonsgegevens door
Dutch Clean Tech en de Stichting nog 6 maanden bewaard.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de  persoonsgegevens. Ook kunt u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar
info@dutchcleantech.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Wij adviseren daarom om regelmatig onze website te bezoeken teneinde deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Clean Tech en  de Stichting of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail of per telefoon op 072 – 303 4803.

Onze contactgegevens zijn:
Dutch Clean Tech Holding B.V.
Stichting Dutch Clean Tech II
Ampèrestraat 3 A
1704 SM, Heerhugowaard
072 – 303 4803