Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING DUTCH CLEAN TECH CERTIFICATEN VAN AANDELEN 

Dutch Clean Tech Solutions B.V. (hierna: ‘Dutch Clean Tech’) verwerkt bij het aanbieden en uitgeven van certificaten van aandelen persoonsgegevens.

Dutch Clean Tech hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

DUTCH CLEAN TECH

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

In het kader van het aanbieden en uitgeven van certificaten van aandelen verzamelt en verwerkt Dutch Clean Tech de volgende persoonsgegevens van u:

 • uw NAW-gegevens;
 • uw geboortedatum;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • de aan u toegewezen certificaatnummers;
 • bank- en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

Dutch Clean Tech verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt om uitvoering te geven aan de met u te sluiten of gesloten overeenkomst, onder meer voor de inschrijving in het register van certificaathouders;
 • uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om te communiceren over de certificaten van aandelen;
 • uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen via het contactformulier op de website, de gestelde vragen per e-mail of de gestelde vragen per telefoon;
 • de aan u toegewezen certificaatnummers worden gebruikt om uw certificaten van aandelen te identificeren en te registreren;
 • uw bank- en betaalgegevens worden gebruikt om de aan u toekomende voorschotdividend aan u te betalen.

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dutch Clean Tech baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de navolgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals volgt uit uw aankoop van certificaten van aandelen;
 • als er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld onze wettelijke bewaarplicht van de administratie.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Dutch Clean Tech u hiervan op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Dutch Clean Tech zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden.

Hoe slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zodra het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

 • Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook kunt u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@dutchcleantech.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Wij adviseren daarom om regelmatig onze website te bezoeken teneinde deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Clean Tech en de Stichting of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@dutchcleantech.nl) of per telefoon (072 – 303 4803).

Onze contactgegevens zijn:

Dutch Clean Tech Solutions B.V.
Ampèrestraat 3
1704 SM, Heerhugowaard
072 – 303 4803