Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING DUTCH CLEAN TECH  

Dutch Clean Tech neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Gegevensbeveiliging en bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens vormen een belangrijk punt van aandacht voor ons, waarmee wij rekening houden in onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”). In de volgende Privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft.

A. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van gegevens zijn:
• Dutch Clean Tech Holding B.V.
• Dutch Clean Tech Solutions B.V.
• Dutch Clean Tech Waterfonds B.V.

Hierna “Dutch Clean Tech” kantoorhoudend te:
Ampèrestraat 3
1704 SM Heerhugowaard
Telefoonnummer: 072 303 4803
E-mailadres: info@dutchcleantech.nl
Via bovenstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

B. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen,
gebruiken, delen en opslaan over u wanneer u:
• Gebruik maakt van de emissies t.b.v. certificaten van aandelen of obligaties van Dutch Clean Tech
• Belegt in certificaten van aandelen of obligaties van Dutch Clean Tech
• De website van Dutch Clean Tech bezoekt
• Wanneer u contact met Dutch Clean Tech heeft, offertes of andere informatie aanvraagt over ons bedrijf of dienstverlening of u heeft aangemeld voor een nieuwsbrief

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2023. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

C. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Afhankelijk van de toepasselijke situatie zoals genoemd onder onderdeel C, verwerkt Dutch Clean Tech mogelijk vier categorieën persoonsgegevens van en over u:
(1) Naam, contactgegevens en gegevens ten behoeve van het opstellen van een contract
(2) Transactiegegevens
(3) Gegevens die we vastleggen als u contact heeft met onze afdeling Investor Relations, zoals vragen over onze dienstverlening en door u geuite interesse in onze dienstverlening
(4) Gegevens die we vastleggen wanneer u onze websites bezoekt

1. Naam en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die u zelf invoert en aanlevert als u bijvoorbeeld:
– Informatie aanvraagt voor Dutch Clean Tech certificaten van aandelen
– Informatie aanvraagt voor Dutch Clean Tech obligaties
– Het contactformulier invult

De gegevens kunnen zijn:
• uw NAW-gegevens;
• uw geboortedatum;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer;
• de aan u toegewezen certificaatnummers of obligatienummers;
• bank- en betaalgegevens.

2. Transactiegegevens
Transactiegegevens zijn de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een koopovereenkomst wanneer u daadwerkelijk certificaten van aandelen of obligaties van Dutch Clean Tech koopt,
bijvoorbeeld:
– Aantal obligaties bij deelname betreffende emissie
– Aantal certificaten van aandelen bij deelname betreffende emissie
– Uitbetalen rente-uitkeringen en/of voorschotdividend

3. Gegevens die vastgelegd worden als u contact heeft Dutch Clean Tech
Wanneer u via e-mail, telefoon, WhatsApp of social media contact heeft met ons dan leggen we deze communicatie indien nodig vast in onze systemen.

4. Gegevens die we verzamelen wanneer u de websites van Dutch Clean Tech bezoekt
Wanneer u de website van Dutch Clean Tech bezoekt, registreren we onder meer uw IP-adres, browsertype en surfgedrag. We verzamelen deze informatie ook via cookies, scripts, pixel tags en vergelijkbare technologieën. Wij doen dit als u ons hiervoor toestemming geeft, via het pop-up venster op de website. Zie ons cookiestatement voor meer informatie.

D. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dutch Clean Tech verwerkt uw persoonsgegevens als dit nodig is voor drie doeleinden:
(1) Voor het leveren van onze diensten
(2) Om contact met u te onderhouden
(3) Om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder onze administratieplicht.

1. Het leveren van onze diensten
Als u belegt bij Dutch Clean Tech dan gebruiken wij daarvoor de in paragraaf D beschreven gegevens om een overeenkomst op te stellen zodat de obligaties en/of certificaten van aandelen daadwerkelijk door Dutch Clean Tech uitgegeven kunnen worden. Ook gebruiken we deze gegevens om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op grond van de toepasselijke obligatievoorwaarden respectievelijk administratievoorwaarden. Wij hebben op grond hiervan bijvoorbeeld de verplichting om de identiteit van onze beleggers vast te stellen. Transactiegegevens en bankgegevens verwerken wij voor het kunnen afhandelen van uw betaling en de uitkeringen.

2. Contact met u onderhouden
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te kunnen communiceren. We gebruiken uw gegevens om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden als u contact opneemt met Dutch Clean Tech. Om u als belegger op de hoogte te houden van beleggersberichten of betreffende het DCT Portaal, om u eventueel uit te kunnen nodigen voor vergaderingen van obligatiehouders respectievelijk certificaathouders, of wanneer de situatie zich voordoet om u te informeren over nieuwe emissies van Dutch Clean Tech.

3. Administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze financiële administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

E. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Dutch Clean Tech zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden. Wij maken gebruik van verwerkers om namens Dutch Clean Tech uw persoonsgegevens te verwerken. Indien wij met partijen samenwerken (zoals bijvoorbeeld Bloqhouse – t.b.v. beleggersportaal, hostingpartijen en CRM systeem) is er een verwerkersovereenkomst ondertekend. Wij blijven als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking en zorgen er door het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze dienstverleners voor, dat ook die zich bij de verwerking aan de privacywetgeving houden. U kunt erop vertrouwen dat deze partij(en) alles in het werk stellen om te voldoen aan de vereisten van de AVG. Uitsluitend wanneer Dutch Clean Tech hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken we uw gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers in beginsel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter niet uit te sluiten dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. In beide gevallen zorgt Dutch Clean Tech ervoor dat de verwerkers conform de Europese en Nederlandse privacyregelgeving alle vereiste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken.

F. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Dutch Clean Tech heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Dutch Clean Tech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zodra het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze verwijderd.

G. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook kunt u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij hoeven niet altijd in te stemmen met een verzoek. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens niet verwijderen, als u nog bij ons belegt of op een andere manier een overeenkomst met ons heeft.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@dutchcleantech.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).